Carta de serveis

El compromís del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía amb els ciutadans, com a usuaris dels seus serveis, constitueix una exigència de qualitat que requereix pronunciaments explícits.

Aquesta Carta de serveis representa la nostra voluntat i esforç en la prestació d’uns serveis públics de qualitat.

El Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía és un organisme autònom que depèn del Ministeri de Cultura, l’objectiu del qual és promoure el coneixement, l’accés i la formació del públic pel que fa a l’art modern i contemporani en les seves diverses manifestacions i afavorir la comunicació social de les arts plàstiques.

El Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía va ser creat l’any 1988 com a centre d’exposicions temporals, amb seu a l’antic Hospital de San Carlos de Madrid, edifici del segle XVIII obra de Francisco Sabatini. El 1992 es va inaugurar la col•lecció permanent i es va constituir com a autèntic museu.

El 2005 es van inaugurar els espais de la zona ampliada dissenyats per l’arquitecte Jean Nouvel, que responen a les actuals necessitats espacials i funcionals del Museu, amb els recursos de les noves tecnologies.

El Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía té encomanats estatutàriament les funcions següents:

 • Exhibir ordenadament les col•leccions en condicions adequades per a la contemplació i estudi i garantir-ne la protecció, conservació i restauració.
 • Impulsar el coneixement, la difusió i comunicació de les obres i la identitat cultural del patrimoni artístic del Museu, i dur a terme activitats didàctiques relacionades amb els continguts.
 • Desenvolupar programes de recerca i elaborar i publicar catàlegs i monografies.
 • Establir relacions de col•laboració amb altres museus i institucions culturals a fi d’afavorir l’intercanvi d’experiències i coneixements.

Serveis que presta el Museu Reina Sofía

Col•lecció permanent

El contingut de la col•lecció permanent del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía, composta per una selecció d’unes sis-centes obres dels fons del Museu i ubicada a les plantes segona i quarta de l’edifici Sabatini, mostra l’evolució de l’art espanyol i el seu context internacional des de finals del segle XIX fins a l’actualitat.

Exposicions temporals

El Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía ofereix un ampli i variat programa d’exposicions temporals d’art modern i contemporani, de producció pròpia o en col•laboració amb altres institucions culturals, nacionals i estrangeres.

 • Cicles de cinema i vídeo
 • Concerts de música d’avantguarda
 • Activitats educatives
 • Programes escolars
 • Visites gratuïtes guiades per voluntaris culturals per a grups escolars
 • Servei d’orientació, recursos i formació per al professorat
 • Programes per a famílies
 • Tallers infantils
 • Programes per a joves
 • Cursos, congressos, conferències, jornades i trobades amb artistes

Publicacions

Catàlegs, guies de la col•lecció, actes i altres publicacions especialitzades, disponibles a la llibreria.

Biblioteca i centre de documentació

Fons bibliogràfics, fotogràfics i audiovisuals especialitzats en art contemporani. Presta serveis de consulta en sala; reproducció de documents (amb les limitacions legals corresponents); reserva d’exemplars; butlletí bimestral de novetats; préstec interbibliotecari i canvi de publicacions.

Accés dels investigadors als fons museístics i els fons documentals

Prèvia petició justificada dirigida a la Direcció del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía.

Reserva de grups

Formats per un mínim de quinze persones i un màxim de 30 (o 25 si són menors d’edat).

Utilització d’espais i visites privades

Mitjançant l’abonament de les taxes previstes en la legislació vigent.

 • Llibreria i botiga
 • Cafeteria i restaurant
 • Guarda-roba, telèfons, caixer automàtic 4B

Compromisos de qualitat

Els serveis i els drets que es recullen en aquesta Carta es prestaran i reconeixeran d’acord amb els compromisos següents:

 • Respondre a les sol•licituds de reserva de visites per a grups en el termini màxim de vuit dies des de la recepció de la sol•licitud.
 • Respondre a les sol•licituds del servei de guies voluntaris per a les visites de grups escolars en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol•licitud.
 • Respondre a la sol•licitud del servei d’intèrpret en llengua de signes espanyola per a les activitats del Museu en el termini màxim de set dies des de la recepció de la sol•licitud.
 • Respondre a les peticions dels investigadors per a accedir als fons museístics i als fons documentals en el termini de vuit dies des de la recepció de la sol•licitud.

Indicadors de seguiment

 • A fi de poder comprovar el nivell de compliment dels compromisos esmentats, s’estableixen els següents indicadors del nivell de qualitat dels serveis prestats pel Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía:
 • Peticions de visites per a grups contestades en el termini de vuit dies i percentatge sobre el total.
 • Peticions del servei de guies voluntaris per a les visites de grups escolars contestades en el termini d’un mes i percentatge sobre el total.
 • Peticions del servei d’intèrpret en llengua de signes per a les activitats del Museu contestades en el termini de set dies i percentatge sobre el total.
 • Peticions d’accés per part d’investigadors als fons museístics contestades en el termini de vuit dies i percentatge sobre el total.

Mesures d’esmena

Els ciutadans que considerin que el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía ha incomplert els compromisos declarats en aquesta Carta de serveis poden dirigir un escrit de reclamació a la unitat operativa responsable.

En cas d’incompliment, el responsable de la Carta de serveis informarà el reclamant, en el termini màxim de 20 dies, de les causes per les quals el compromís no es va poder complir i de les mesures adoptades per corregir la deficiència detectada.

Aquest incompliment no donarà lloc a responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Participació ciutadana

Els usuaris poden participar en la millora de la prestació dels serveis del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía a través de:

 • La formulació de queixes i suggeriments d’acord amb el que preveu aquesta Carta de serveis.
 • Escrits remesos a la Direcció del Museu.
 • La Reial Associació d’Amics del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía, l’objectiu de la qual és promoure i estimular totes les accions que tinguin relació amb la missió i activitat del museu, i donar-hi suport.

Queixes i suggeriments

Formes de presentació: Presencialment, per correu postal i per mitjans telemàtics.

Les queixes i els suggeriments presentats per correu electrònic o a través d’Internet han d’estar signades amb la signatura electrònica de l’interessat.

Si les queixes o els suggeriments es formulen presencialment, l’usuari emplenarà i signarà el formulari disponible en els taulells d’informació atesos per les hostesses del Museu.

Després de formular les queixes i els suggeriments de la manera assenyalada, els usuaris rebran constància de la presentació a través del mitjà que indiquin.

Correu electrònic per a la presentació de queixes i suggeriments: 
quejasysugerencias@museoreinasofia.es

Terminis de contestació

Rebuda la queixa o el suggeriment, el Departament de Comunicació informarà l’interessat, en el termini màxim de 20 dies hàbils, de les actuacions realitzades.

El transcurs d’aquest termini es pot suspendre en el cas que calgui requerir l’interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils, formuli els aclariments necessaris.

Els efectes de la formulació de queixes són els previstos en el REIAL DECRET 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l’Administració General de l’Estat