Ilya Kabakov

Dnipropetrovsk, Ukraine (ancient USSR), 1933