Eugene Smith

Wichita, USA, 1918 - Tucson, USA, 1978